1/ Danh sách khách hàng năm 2014

01

NT-CP/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Bảo trì làm mới mở rộng năm 2014

 

3,381,711,513 đ

 

02

NT-VN. /HĐKT

Cty giấy KRAFT VINA

 

Bảo trì làm mới năm 2014

 

4,441,391,855 đ

 

 

03

NT-CP.77/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Chi nhánh Biên Hòa

Lắp mới hệ thống máy ép viên

447,274,700 đ

04

NT-CP.03/HĐKT

Cty  thép

SUN STEEL

Thi Công hệ thống ống khi nito

2,815,500,000 đ

05 NT-CP.04/HĐKT Công ty Thép XD Tự Lực Bảo trì hệ thống năm 2014 2,145,000,000 đ

 

2/ Danh sách khách hàng năm 2013

01

NT-CP/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Bảo trì làm mới mở rộng năm 2013

 

3,381,711,513 đ

 

02

NT-VN. /HĐKT

Cty giấy KRAFT VINA

 

Bảo trì làm mới năm 2013

 

4,441,391,855 đ

 

 

03

NT-CP.77/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Chi nhánh Biên Hòa

Lắp mới hệ thống máy ép viên

447,274,700 đ

04

NT-CP.03/HĐKT

Cty  thép

SUN STEEL

Thi Công hệ thống ống khi nito

115,500,000 đ

 

3/ Danh sách khách hàng  (năm 2012)

01

NT-CP/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Bảo trì làm mới mở rộng năm 2012

 

4,536,029,362 đ

 

02

NT-CN. /HĐKT

Cty giấy KRAFT VINA

 

Bảo trì làm mới năm 2012

 

5,124,035,224 đ

 

 

03

NT-CP.05/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Chi nhánh Biên Hòa

Lắp mới hệ thống máy ép viên

495,869,000 đ

04

NT-TK.06/HĐKT

Cty Cổ Phần thép

FUCO STEEL

Thi Công hệ thống ống làm mát

795,800,000 đ

05

NT-CP.02/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Chi nhánh Tiền giang

Làm mới mặt Wetbin

517,092,862 đ

06

NT-AV.08/HĐKT

Cty ANOVA Việt nan

Bộ khuôn ép

176,474,370 đ

 

4/ Danh sách khách hàng  (năm 2011)

01

NT-CP.01/HĐKT  NT-CP.29/HĐKT

Cty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam

Bảo trì làm mới mở rộng năm 2011

3,432,049,582 đ

 

02

NT-vk.46/HĐKT

Cty giấy KRAFT VINA

Bảo trì làm mới năm 2011

 

4,534,079,242 đ

 

 03

Tổng NT-ST.01 /HĐKT

Cty  THÉP SUN STEEL

Lắp Mới bộ trao đổi nhiệt

245,000,000 đ

 

  • Slider quảng cáo 9
  • Slider quảng cáo 8
  • Slider quảng cáo 7
  • Slider quảng cáo 6
  • Slider quảng cáo 5
  • Slider quảng cáo 4
  • Slider quảng cáo 3
  • Slider quảng cáo 2
  • Slider quảng cáo 1

© Copyright 2012 Nam Thịnh. Thiết kế web bởi SaasLead.Com